Kişisel Verilerin Korunması

MARCAR ŞİRKETLER GRUBU MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE
AKTARILMASI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Marcar Şirketler Grubu (;Yeni Zirve Motorlu Taşıtlar San.Tic.A.Ş,Yeni Zirve Grup Sigorta Hizmetleri Ltd.Şti,Marcar Otomotiv A.Ş) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere [ https://www.marcar.com.tr/kvkk/ ] adresinde yer alan "Marcar Şirketler Grubu" Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası' ndan ("Politika") ulaşabilirsiniz.

İş bu metin, "Marcar Şirketler Grubu" tarafından "Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında ticari faaliyetlerimiz çerçevesinde müşterilerimizin ve internet ile mobil aplikasyon kullanıcılarımızın WhatsApp isimli mobil uygulama ve bu uygulama aracılığıyla karşılıklı olarak ileti gönderilmesi sonrasında gerçekleşebilecek her türlü görüşme ve yazışma kapsamında iletilecek kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak bilgilendirme maksadıyla hazırlanmıştır.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda yer alan amaçlarla Şirket tarafından işlenebilecektir

Marcar Şirketler Grubu ;Yeni Zirve Motorlu Taşıtlar San.Tic.A.Ş,Yeni Zirve Grup Sigorta Hizmetleri Ltd.Şti,Marcar Otomotiv A.Ş firmalarını temsilen adlandırlacaktır.Marcar Şirketler Grubu olarak kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik.Şirketimiz, Marcar Şirketler Grubu, İnternet ve Bilgi Hizmetleri AŞ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat kuralları ve vereceğiniz izin çerçevesinde üçüncü kişilere açıklayabilecektir. İşbu bilgilendirme ile, Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.Kişisel verinin tanımı: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, tarafınıza ait kimlik (ad,soyad, TC kimlik numarası vs), iletişim, ürünlere erişim esnasında kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler (IP, mobil tel markası-modeli, tarayıcı tipi, versiyonu, sosyal medya bilgisi, ekranlar üzerinde gerçekleştirdiği hareketler vb.) gibi sizin belirleyici ya da belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:Kişisel verileriniz, sizlere sunacağımız her türlü ürün ve hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, TBB, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, BTK gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Marcar Şirketler Grubu olarak sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla da işlenebilecektir:

  • Kişisel verilerin bulut ortamında üçüncü kişiler vasıtasıyla saklanması, depolanması, güncelleştirilmesi,
  • Tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon vs amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız bankalar, sigorta şirketleri, operatörler ve firmalar ile paylaşılması,Kredi talepleriniz için bankalar,finans şirketleri ile paylaşılması.Sigorta teklifleri için sigorta şirketleriyle paylaşılması.
  • Müşterilerin ihtiyaç, öncelik ve kredibiliteleri yönünden sınıflandırılması ve belli bir not sistemine tabi tutulması.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi:Kişisel verileriniz; Marcar Şirketler Grubu ‘na ait internet sitemiz (www.otonext.net , www.otonext.com.tr , www.marcar.com.tr , www.marcarsigorta.com ) mobil sitelerimiz,üyesi olduğumuz aracı siteleri örnek;www.sahibinden.com,çağrı merkezimiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.Size bütün kanallarımızda daha iyi hizmet sunulması, Marcar Şirketler Grubu‘nin, ürünleri, hizmetleri, reklamları, kampanyaları hakkında haber verilebilmesi ve size özel kampanya ve faydalar hazırlayabilmesi ve kullandırılabilmesi, memnuniyetinizi ölçebilmek için anket yapılabilmesi, çağrı merkezi hizmetlerinin sunulabilmesi ve ayrıca şirket ve Marcar Şirketler Grubu için operasyonel ve stratejik seviyede karar alabilmek ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması amaçları ile ancak bununla sınırlı kalmaksızın kişisel verileriniz, Kişisel Veri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde çizilen çerçeve içinde, Şirketimiz ilgili birimleri, stratejik ortaklarımız ve/veya yetkilendireceğimiz özel ya da tüzel kişiler tarafından toplanabilir, saklanabilir, raporlanabilir, işlenebilir, analiz edilebilir ve ilgili tüzel veya özel kişilerle paylaşılabilir.Kişisel verilerinizin aktarılması:Kişisel verileriniz, ana hissedarımız olan Marcar Şirketler Grubu ve iştiraklerine, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimize; ürün/hizmet karşılaştırma ve başvuru gerçekleştirme konularında hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, bankalara, sigorta şirketlerine, operatörlere, sağlayıcılara veya firmalara , verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara ve diğer üçüncü kişilere ilgili işbirliklerimiz çerçevesinde aktarılabilecektir.Kişisel verilerin saklanması ve güvenliği:Kişisel veriler, bu bilgileri verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. İhtiyaçlarınızın belirlenmesi, size daha çabuk hizmet verilmesi ve sonraki hizmet taleplerinizin karşılanması amacıyla, bizden aldığınız hizmetten sonra da verileriniz tarafımızdan işlenmeye devam edilecektir. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun sürelerle saklanması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri tarafımızdan alınacaktır.Kanun kapsamındaki haklarınız:Kanun’un 11. maddesi gereğince; şirketimize başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda belirtilen düzeltilme, silinme veya yok edilme kapsamında yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi Marcar Şirketler Grubu Kayışdağı Mh.Küçük Hakanlar Sk.No:1/1 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz.

24.03.2016 'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince kişisel bilgilerimi kendi rızamla paylaşmış bulunmaktayım.

YUKARI
 
Lütfen kayıtlı e-posta adresinizi giriniz. Şifreniz e-posta adresinize gönderilecektir.

Not: Hatırlatma iletisinin size ulaşmadığını düşünüyorsanız; Lütfen e-posta hesabınızdaki "Spam, Önemsiz, Junk Mail" gibi klasörleride inceleyiniz.